Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hišni red

HIŠNI RED V CELOTI

Na  podlagi  določil Zakona o socialnem varstvu (Ur.l.RS št. 3/07-UPB2), Pravilnika o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva (Ur.l.RS št. 38/04 in drugi) in 74.  člena Statuta  Doma starejših občanov Kočevje z dne, je Svet doma na 7. korespodenčni seji dne 20.11.2015  sprejel

 


HIŠNI RED
DOMA STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE

 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE


1. člen
Dom starejših občanov Kočevje (v nadaljevanju Dom) je namenjen bivanju, varstvu in oskrbi starejših občanov. Posluje po določilih Zakona o socialnem varstvu, Statutu, Hišnem redu ter po drugih aktih zavoda. Nudi bivanje, osnovno in dodatno oskrbo.
 
Dom je splošen socialno varstveni zavod, ki omogoča prosto gibanje stanovalcev. Zaželeno je, da stanovalci svoj odhod iz doma javijo osebju. Ker dom ne sme zadržati stanovalca proti njegovi volji, morebitni nejavljeni odhod sporoči svojcem, skrbnikom ali pristojnemu centru za socialno delo.

Želja in skrb Doma je, da stanovalci v njem živijo čim bolj samostojno in varno. S prilagojeno opremljenim Domom, starosti in zdravju primerno prehrano ter s Hišnim redom pomaga Dom ohranjati telesno in duševno zdravje stanovalcev. Da se to doseže, skuša Hišni red doma čim bolj ustrezati splošno veljavnemu življenjskemu in družinskemu redu.
 
Odnos stanovalcev do Doma, v katerem živijo, se odraža predvsem v odnosu do sostanovalcev, do osebja in do vsega kar je v Domu.

Zaposleni se morajo obnašati v skladu z etičnimi kodeksi posameznih poklicnih skupin.
 
 
2. člen
Sedež doma  je v Kočevju, Roška cesta 22.
 
 
 3. člen
Ta hišni red ureja pravice in dolžnosti stanovalcev v Domu. Dom si prizadeva, da je čimbolj odprta institucija, ki se bo skušala povezovati z ožjim in širšim družbenim okoljem.

 

II. DOLOČBE O SPREJEMU V DOM

4. člen
Postopek v zvezi s sprejemom ureja socialni delavec. Pred sprejemom v Dom mora kandidat za sprejem oz. njegov svojec socialni službi:
 
a) Predložiti:
• zdravstveni karton,
• urejeno zdravstveno izkaznico,
• urejeno osebno izkaznico,
• zadnji odrezek pokojnine,
• podpisati dogovor o izvajanju socialno varstvenih storitev in
• podpisati izjavo o plačilu oskrbnih stroškov oziroma urediti doplačilo preko Centra za socialno delo in dostaviti odločbo;

b) Prinesti predlagano količino osebnega perila in garderobe, primerno za pranje v pralnem stroju in sušenje v sušilnem stroju;
• Perilo prevzame medicinska sestra, katerega količinsko popiše na list – seznam osebnih stvari stanovalca/ke.
• Na list se podpiše srednja medicinska sestra, katera je perilo prevzela in oseba, ki je perilo prinesla.
• Če svojci prinesejo dodatno perilo se to popiše na list. Na enak način se popiše na list, če se perilo odstrani.
 
c) Javiti spremembo naslova zaradi dostave  pošte.
 
Prijavo spremembe prebivališča uredi Dom. Stanovalci imajo v Domu prijavljeno začasno prebivališče.
 
 
III. NAČIN PLAČEVANJA OSKRBE V DOMU

5. člen
Oskrbnina se plačuje za pretekli mesec.
Oskrbnino je potrebno plačati praviloma do 15. v mesecu, sicer se zaračunavajo zakonske zamudne obresti.
Dan, ko je stanovalec sprejet v Dom, se obračuna kot polni oskrbni dan. Če stanovalec pri odhodu iz Doma zapusti dom do 11. ure, se ta dan ne obračuna kot oskrbni dan. V primeru, da Dom zapusti po 11. uri, se ta dan obračuna kot polni oskrbni dan.

6. člen
Dan, ko gre stanovalec na obisk domov ali v bolnišnico, ali na rehabilitacijo v zdravilišče, se ne šteje kot polni oskrbni dan, ampak se obračuna odsotnost. Dan, ko se stanovalec vrne v Dom, se, ne glede na uro vrnitve, obračuna kot polni oskrbni dan. Za vsaj dva dni vnaprej javljeno odsotnost iz Doma do 30 dni se stanovalcu  cena kategorije oskrbe, v katero je razvrščen, zniža za stroške živil, če odsotnost ni bila najavljena, pa od drugega dne odsotnosti dalje. Nad 30 dni odsotnosti se obračuna rezervacija v višini 60% od standardne cene.

Svojci stanovalca smejo v času odsotnosti stanovalca v sobo le v spremstvu socialnega delavca ali nadzorne medicinske sestre.

V primeru, da želijo v tem času odnesti stvar, ki je last stanovalca, se o tem napiše ustrezno potrdilo. Le-to sestavi socialni delavec ali nadzorna medicinska sestra.

Za stvari, ki jih stanovalci ali svojci naknadno prinesejo v Dom, velja enak postopek kot ob sprejemu. Potrebno je obvestiti socialnega delavca ali nadzorno sestro, ki stvari dopiše na sprejemni list.

 

7. člen
Postopek ravnanja s stvarmi, ki se po smrti stanovalca doma nahajajo v domu, je določen s Pravilnikom o ravnanju s stvarmi umrlega stanovalca.


IV. PROSTORI IN SLUŽBE, NAMENJENI STANOVALCEM

1. SOBE

8. člen
Sobe so opremljene z domsko opremo. Uporabniki jih lahko dodatno opremijo s svojimi  predmeti po soglasju uprave Doma.       
 
Za sobni inventar in ključe so stanovalci osebno odgovorni. Premeščanje in odstranjevanje inventarja je možno le s pristankom Doma.
 
Če je ugotovljeno, da je stanovalec namerno povzročil škodo na  inventarju ali da inventar manjka,  Dom zahteva povračilo za povzročeno škodo. 
 
V sobah je prostor le za najnujnejšo urejeno in uporabno garderobo, katero vzdržujejo stanovalci sami, dokler so sposobni.
 
Sobe vzdržuje zdravstveno-negovalno osebje po njihovem dnevnem urniku dela, katerega stanovalci sami ne morejo spreminjati brez utemeljenega vzroka.
 
Zdravstveno-negovalno osebje Doma ima dolžnost in pravico skrbeti za red in čistočo v sobah, omarah in predalih. Zaželeno je sodelovanje stanovalcev pri lažjih opravilih.
 
Iz higienskih razlogov ne sme biti pod posteljami in na omarah nobenih stvari.
Stanovalci in zaposleni morajo sobe redno in po potrebi prezračevati. Stanovalci ne smejo zaposlenim  braniti prezračevanja prostorov.
 
Iz varnostnih razlogov v sobah ni dovoljeno uporabljati nobenih pečic, kuhalnikov, likalnikov in plinskih pripomočkov.
 
V sobah se kuhanih živil ne shranjuje in osebje  jih je dolžno odstraniti.
 
Iz sanitarno-higienskih razlogov moramo najmanj dvakrat letno pregledati garderobne omare stanovalcev in neuporabno odstraniti.        
 
Radio in TV v sobah poslušajo stanovalci s sobno jakostjo, da ne motijo ostalih sostanovalcev.
 
Sobni zvonec uporabljajo stanovalci za klic v sili. Osebje se bo zvonjenju odzvalo takoj, ko bo to mogoče, ker je istočasno lahko pri drugem stanovalcu.
 
Zaradi varnosti stanovalcev in hiše, mora biti soba osebju vedno dostopna.
 
Stanovalci lahko opremijo sobne balkone z ležalnimi in manjšimi vrtnimi stoli. Čez sobne balkone, v prostorih in neposredni bližini doma ni dovoljeno hraniti golobov.
 

2. DNEVNI PROSTORI

9. člen
Dnevni prostori so namenjeni prehranjevanju težje pokretnih stanovalcev, gledanju televizije, sprejemanju obiskov, skupinskemu delu in drugim oblikam družabnega življenja v Domu.
 
 
 3. ČAJNE KUHINJE

10. člen
 Čajne kuhinje so na razpolago stanovalcem za:
• shranjevanje manjše kuhinjske posode in nepokvarljivih živil v omaricah in
• kuhanje čaja, kave ter drugih malenkosti.
 
Stanovalci morajo skrbeti za red, čistočo in varnost v čajni kuhinji, za racionalno uporabo električnega štedilnika, izklapljanje in za redno zračenje kuhinje.
 
 
4. KOPALNICE

11. člen
Redno kopanje je obvezno za vse stanovalce.

Kopanje, tuširanje in umivanje v kopalnici med 7. in 19. uro je neomejeno za tiste stanovalce, ki to zmorejo sami. Zaradi varnosti lahko stanovalci uporabljajo kopalnico pred sedmo uro in po devetnajsti uri le z vednostjo nadzorne medicinske sestre.
 
Pri kopanju je po potrebi možna pomoč zdravstveno-negovalnega osebja.
 
Kdor se sam ne more kopati, je dolžan sprejeti pomoč zdravstveno-negovalnega osebja. Čas kopanja je v tem primeru odvisen od razporeditve dela osebja.
 
Stanovalci, ki se kopajo sami, so dolžni za seboj pustiti čisto kopalnico, sicer se čiščenje zaračuna.
 

5. HODNIKI

12. člen
Hodniki so namenjeni za:
• nemoten prehod stanovalcev ter osebja in
• prevoz in prinašanje hrane.

Hodniki morajo biti razsvetljeni. Na hodnike se sobe ne zračijo.
 

6. DVIGALO

13. člen
Z osebnim dvigalom je potrebno ravnati tako kot določajo navodila in predpisi.

7. VEČNAMENSKI PROSTOR

14. člen
Večnamenski prostor je namenjen vsem stanovalcem. Nahaja se v II. nadstropju in se uporablja za knjižnico in tudi za vse verske obrede. Knjige se izdajajo po urniku dela v knjižnici.

Časopisi in revije so na voljo v avli Doma.


 8. RECEPCIJA

15. člen
Osebje v recepciji:

- usmerja obiske stanovalcev in vodi evidenco obiskovalcev in stanovalcev,

- opravlja storitve, ki jih stanovalec ne zmore (telefon, pošta) in

- razdeli osebno pošto, časopise in revije stanovalcem.


9. PRALNICA in ŠIVALNICA

16. člen
Označeno umazano perilo stanovalci dajejo v posebno vrečko in ga oddajo v pralnico po določenem razporedu. V pralnici dobijo seznam oddanega perila.
V šivalnici je proti plačilu možno naročiti določeno storitev (popravilo, šivanje in označevanje perila).

 
10. JEDILNICA

17. člen
Jedilnica v pritličju Domu je namenjena stanovalcem za vse obroke hrane in tudi za razne prireditve.
Za stanovalce se pripravlja hrana primerna starosti in zdravju.

Obroke hrane strežejo servirke ob določenem času – zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica, večerja:

- zajtrk    od 8.00 ure do 9.00 ure in pripadajoča dopol. dietna malica
- kosilo    od 12.00 ure do 13.00 ure in pripadajoča popol. malica
- večerja   od 18.00 ure do 18.45 ure.

Stanovalcem, katerim zdravstveno stanje ne dovoljuje prihajanja v jedilnico, obroke postreže zdravstveno-negovalno osebje v oddelčnih jedilnicah ali neposredno v sobah in sicer:

- zajtrk    od 8.00 ure do 9.00 ure
- dop.malica   ob 10.00 ali ob zajtrku – pripadajoča dietna malica
- kosilo    od 11.30 ure do 12.30 ure
- pop.malica   ob 14.30 ure do 15.00 ure
- večerja   od 17.30 ure do 18.30 ure.

Dietno prehrano odreja zdravnik.
 
Obrokov hrane, domske posode in pribora se iz jedilnice ne odnaša.
V jedilnico naj stanovalci prihajajo urejeni.
V kuhinjo ima dostop izključno osebje zaposleno v kuhinji.
 
 
11. PRITLIČJE

18. člen

Vhodna vrata so odprta od 6.00 do 21.00 ure.

• Stanovalci, ki prihajajo v Dom kasneje, morajo pozvoniti pri vhodnih vratih. Osebje se bo odzvalo zvonjenju takoj, ko bo možno.
 

12. SOCIALNA SLUŽBA
 
19. člen
Socialna služba ureja sprejeme in pomaga urejati  življenje stanovalcev v Domu.
Nanj se obračajo stanovalci in njihovi svojci s svojimi prošnjami, željami in pritožbami.
Vodi osebno kartoteko stanovalcev ter ureja druge zadeve stanovalcev, skladno s predpisi oz. pooblastili.
 
 
13. BLAGAJNA

20. člen
Blagajničarka Doma opravlja obračune stroškov oskrbe, ostale stroške in obračunava žepnine oz. ostanke prejemkov stanovalcev ter sprejema plačila.


14. HIŠNIK-VZDRŽEVALEC

21. člen
Opravlja sprotna popravila, izvaja vzdrževalna dela ter skrbi za urejeno okolico Doma.
Proti plačilu opravlja tudi prevoze stanovalcev.
 

15. AMBULANTA
 
22. člen
Ambulantna medicinska sestra sprejema informacije o zdravstvenih težavah stanovalcev ter daje splošne informacije o počutju posameznikov.
Dom zagotavlja izvajanje zdravstvenih storitev v skladu z veljavnimi predpisi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

16. FIZIOTERAPIJA

23. člen
Fizioterapevt v Domu opravlja fizioterapevtske storitve, ki jih predpiše zdravnik. Delo poteka v sobah, dnevnih prostorih in v fizioterapiji.


17. DELOVNA TERAPIJA

24. člen
Funkcionalno delovno terapijo opravlja delovni terapevt po naročilu zdravnika.
Izvaja terapevtsko vodene aktivnosti na nivoju skupinskega in individualnega dela za kakovostnejše in samostojnejše življenje v obdobju starosti.


18. FRIZER

25. člen
V pritličju Doma se nahaja frizerski salon, namenjen domskim in zunanjim uporabnikom.


19. PEDIKER

26. člen
Pedikura se vrši po predhodnem dogovoru v pritličju Doma.


19. VERSKI OBREDI

 27. člen
Izpovedovanje veroizpovedi stanovalcev je svobodno.


V. SPLOŠNE  DOLOČBE
28. člen
Za nemoteno življenje v Domu so dolžni  stanovalci upoštevati naslednja navodila:

• V Domu naj vlada mir za nemoten počitek od dvaindvajsete do šeste ure.

• Osebje Doma, stanovalci in njihovi svojci se morajo obnašati dostojno: brez vpitja, groženj in očitkov. Strpno naj sodelujejo in si med seboj pomagajo.

• Obiske v sobah sprejemajo stanovalci skozi ves dan, stanovalci v večposteljnih sobah naj obiske sprejemajo v dnevnem prostoru ali avli Doma oziroma v dogovoru s sostanovalcem.

• Stanovalci so dolžni svojo odsotnost, daljšo od enega dneva, obvezno javiti nadzorni medicinski sestri in na recepciji.

• V času izvajanja zdravstveno-negovalnih postopkov morajo obiskovalci  zapustiti sobo.
• V sobe stanovalca lahko v času njegove odsotnosti vstopajo le upravičene osebe po predhodni najavi v prisotnosti socialnega delavca ali nadzorne medicinske sestre.

• Televizijo v dnevnem prostoru lahko stanovalci gledajo, vendar s tem ne smejo kaliti nočnega miru (primerna glasnost TV, mirni prihodi in odhodi itd.).

• V Dom ni dovoljeno prinašati alkohola.

• Osebno perilo stanovalcev označi Dom z imenom in priimkom. Dom odgovarja samo za popisano osebno oblačilo in obutev, ne odgovarja pa za ostale osebne stvari ali vrednostne predmete.

• Priporočamo, da stanovalci večje količine denarja hranijo v banki.

• Če stanovalec pogreša kakšno svojo popisano stvar, mora to takoj javiti nadzorni medicinski sestri ali socialnemu  delavcu in sicer brez obtoževanja, povzročanja nemira in nezaupanja: edino na ta način bo možno ukrepanje.

• Stanovalca je možno začasno ali za stalno premestiti v drugo sobo na predlog doma ter na podlagi odločitve komisije za sprejem in odpust stanovalcev:
o zaradi zdravstvenega stanja,
o kršitve hišnega reda in
o zaradi vzdrževalnih del v prostoru.

• Za vse pritožbe, želje in morebitne težave, naj se stanovalci in njihovi svojci obračajo na socialnega delavca ali vodjo službe zdravstvene nege in oskrbe.

 

VI. ODPUST  IZ DOMA
 
29. člen
Stanovalca se lahko odpusti iz doma :
• na njegov predlog oziroma predlog njegovega zakonitega zastopnika,
• zaradi prenehanja razlogov za vključitev,
• zaradi hujših kršitev hišnega reda, rušenja medsebojnih odnosov ali zlorabe opojnih substanc,
• zaradi kršitve oziroma neizpolnjevanja sklenjenega dogovora.

V primeru odpusta se dogovor sporazumno razveže oziroma izda odločba o odpustu.


VII. POSTOPEK ZA ODPUST

30.člen
Stanovalec, ki se želi izseliti iz Doma, mora vsaj 15 dni prej javiti svoj odhod  pri socialnemu delavcu, sicer Dom zaračuna za ta čas stroške kot v primeru odsotnosti.
V primeru izselitve iz Doma mora stanovalec ali njegovi svojci izprazniti sobo na dan odhoda.
Pred odhodom se komisijsko ugotovi stanje inventarja v sobi, v kateri je stanovalec stanoval.

Stanovalec ali njegovi svojci morajo ob odhodu predati ključe nadzorni medicinski sestri in urediti finančne in morebitne druge obveznosti do Doma.
 

31. člen
Postopek za odpust po 3. in 4. alinei 1. odstavka 29. člena se začne na predlog komisije.

Za hujše kršitve hišnega reda se štejejo zlasti:

 grob ali žaljiv odnos do sostanovalcev, delavcev Doma in obiskovalcev,
 medsebojno fizično obračunavanje,
 pijančevanje in razgrajanje, ki moti red in mir Doma,
 odnašanje inventarja iz Doma ali kraje in
 namerno poškodovanje opreme in inventarja.

V primeru kršitve določb 4. in 5. alinee prejšnjega odstavka Dom uveljavlja odškodninski zahtevek za povzročeno škodo.

O odpustu stanovalca odloči Komisija za sprejem, premestitev in odpust v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ( UL RS, št. 38/2004 in drugi).


VIII. DOMSKA SKUPNOST

32. člen
V Domu se oblikuje Svet stanovalcev, ki zagotavlja organizirano uresničevanje njihovih interesov v Domu. Svet stanovalcev obravnava vprašanja oskrbe, nastanitve, nege in prehrane ter daje pobude in predloge drugim organom Doma.


33. člen
Svet stanovalcev opravi postopek evidentiranja za predstavnika stanovalcev v Svetu doma in predstavnika stanovalcev v komisiji za pritožbe ter oblikuje predlog obeh kandidatnih list. Za predstavnika v obeh organih sta izvoljena kandidata, ki sta na vsaki kandidatni listi prejela največ glasov.


34. člen
Srečanja s svojci so najmanj dvakrat letno. Na njih lahko stanovalci ali njihovi sorodniki podajo vse pritožbe, predloge, mnenja in pohvale nad delom in življenjem  v Domu.

 

IX. POHVALE, PRITOŽBE, POTI UGOVORA

35. člen
Dom najmanj dvakrat letno ugotavlja kvaliteto bivanja in opravljenih storitev med stanovalci in njihovimi svojci z anketami ter z razgovori s skupnimi mesečnimi sestanki.

 

36. člen
Postopek pritožb ureja in določa Pravilnik o reševanju pritožb stanovalcev Doma starejših občanov Kočevje, povzetek pa vsebuje informativni letak Pritožbene poti.

 

X. KONČNE DOLOČBE

37. člen
Informacije o izvajanju socialno varstvenih storitev in o izvajanju zdravstvenih storitvev posreduje upravičencem vodja zdravstveno negovalne službe.


38.člen
Hišni red začne veljati z dnem sprejema, uporabljati pa 8. dan po objavi na oglasni deski Doma.
Navedeni izrazi, zapisani v moški ali ženski slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske ali moške.

 
 

 
 Štefka ULE
predsednica Sveta


Objavljeno na oglasni deski 23.11.2015

Sneto

 

POVZETEK HIŠNEGA REDA

 

OBISKI

Ker želimo, da bi bilo bivanje v našem domu prijetno, varno in domače, so obiski zato možni čez cel dan. Obiskovalce prosimo le, da med obiski upoštevajo navodila osebja, da lahko delo le-teh nemoteno poteka; ravno tako pa je zaželjeno, da obiskovalci upoštevajo želje in počutje stanovalcev.


ODHODI IN PRIHODI

Ker je dom odprtega tipa, lahko stanovalci zapustijo dom po želji, vendar (zaradi varnosti) po predhodnem dogovoru z nadzorno sestro, ki pripravi zdravila in da dodatne nasvete. Odsotnost se javi v recepciji.


ČAS OBROKOV

  • Zajtrk je ob 8.00 uri.
  • Kosilo je ob 12.00 uri.
  • Popoldanska malica - ob kosilu
  • Večerja je ob 18.00 uri.


INFORMACIJE

Informacije o sprejemu posreduje socialni delavec doma vsak delavnik od 8. do 14. ure:

 

Glede splošnega zdravstvenega stanja so informacije na voljo vsak dan pri nadzorni medicinski sestri. Po predhodnem dogovoru pa se lahko svojci tudi osebno zglasite pri:

  • namestnici direktorica za področje ZNO., Renati Pirnar
  • tel. št. 01 893 02 45
  • e-mail: Pošljite email >>


Informacije o prehrani dobite pri:

 

Informacije o perilu dobite pri:

 

Puščica navygor