Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Sprejem v dom

Postopek sprejema v Dom starejših občanov Kočevje se začne v socialni službi in sicer na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca in sicer z oddajo Prošnje za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo. 

 

Upravičenci do institucionalnega varstva

Osebe, starejše od 65 let:

 1. Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči,
 2. Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči,
 3. Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:

  a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb

  b) za najtežje prizadete osebe

 4. Osebe z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali  sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

Za namestitev v dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo prebivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in so stari nad 65 let. Stanovalec doma lahko v okviru prostorskih možnosti postane torej tisti, ki je star nad 65 let, oziroma mlajši, če so za to zdravstveni ali socialni razlogi. Prednost pri sprejemu imajo prebivalci širšega območja Kočevja in Ribnice oziroma občin, ki so nastale na tem območju. 

 

Potrebna dokumentacija

 

Pred sprejemom je potrebno v dom predložiti naslednjo dokumentacijo:

 

Ob sprejemu pa še:

 • urejeno zdravstveno kartico z dodatnim zavarovanjem
 • zdravstveni karton
 • osebno izkaznico - vpogled

 

O prispelih vlogah odloča Komisija za sprejem, premestitve in odpust doma, ki o svojih odločitvah prosilce tudi pisno obvesti.
Komisija pri sprejemu upošteva:

 • Vrstni red po prispetju prošenj oziroma dolžno čakalne dobe,
 • Zdravstveno stanja uporabnika, ki pogojuje vrsto potrebne storitve oziorma oskrbe,
 • Bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev,
 • Socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnega sprejema.

Informacije o sprejemu posreduje socialni delavec doma vsak delavnik od 8. do 14. ure.
Socialni delavec: Alenka Povše
Telefonska številka: 01 893 02 28
E-mail: Pošljite email >>

 

Sprejem na oddelek

Vselitve v dom so ob delavnikih (razen sobote) med 8. in 12. uro. Čas in datum vselitve se določi na podlagi dogovora med socialnim delavcem in bodočim stanovalcem oziroma svojci.

Ob vselitvi sprejme stanovalca in osebe, ki ga spremljajo, socialni delavec. Pouči ga o razporedu prostorov v zavodu, seznani ga z osebjem in sostanovalci. Seznani ga z osnovnimi določili Hišnega reda ter Pravilnikom o načinu plačevanja oskrbnih stroškov. Ob tem stanovalcu izroči Hišni red, Cenik storitev in Pravilnik o pravicah in dolžnostih stanovalcev.

Stanovalec ob vselitvi socialnemu delavcu pokaže veljaven osebni dokument, izroči pa zdravstveno kartico in zdravstveni karton ter da druge podatke, ki so potrebni za izpolnitev osebnega kartona stanovalcev.

Ob sprejemu v dom se zabeležijo prehrambene navade in želje posameznika ter se popišejo vsi osebni predmeti in oblačila, ki se jih spravi v osebno garderobo oziroma sobo. Ker se vsa osebna garderoba pere v domski pralnici, oblačila označi z imenom in priimkom domska šivilja.

Pri prihodu v dom naj stanovalec prinese s seboj tudi ortopedske pripomočke kot so: palica, bergle, slušni aparat, očala...

Na oddelek stanovalca sprejme nadzorna medicinska sestra, ki nastavi individualni karton. Po opravljenem sprejemu se stanovalca pospremi v njegovo sobo.

 

V vednost

Zdravstvena kartica je shranjena v ambulanti, zdravstveni karton pa hrani zdravnik v ambulanti doma. Zdravstveno kartico izroči stanovalcu in spremljevalcu medicinska sestra, kadar je stanovalec napoten v zdravstveni zavod. Po vrnitvi iz zdravstvenega zavoda je treba zdravstveno kartico vrniti v ambulanto doma.

Stanovalec lahko ob sprejemu preda v sef denar in druge vrednosti. Stvari, ki jih preda v sef, se nahajajo v računovodstvu doma. Evidenco deponiranja in dvigovanja denarja in vrednosti vodi finačno računovodski delavec doma. Za stvari, ki jih stanovalec preda v hrambo, odgovarja dom. Za osebne stvari, denar in predmete, ki niso predani v hrambo, dom ne odgovarja.

Kuhalnikov, električnih ali plinskih pečic za ogrevanje ter likalnikov, zaradi varstva pred požarom, ni dovoljeno imeti v sobah.